Parafia św. Kazimierza

Oficjalny serwis

Liturgia

Niedzielna i świąteczna

Porozmawiajmy

Na Forum

Koło PTTK "Królewicz"

Razem wędrujemy

Księgi Pisma Świętego

Podział ksiąg i skróty biblijne

Stary Testament

a) Księgi historyczne

Pięcioksiąg Mojżesza – Tora (Prawo)

                         Rdz         Księga Rodzaju

                          Wj          Księga Wyjścia

                         Kpł         Księga Kapłańska

                          Lb          Księga Liczb

                         Pwt         Księga Powtórzonego Prawa

Od Jozuego do Powstania Machabejskiego

                         Joz         Księga Jozuego

                         Sdz         Księga Sędziów

                          Rt          Księga Rut

                      1-2 Sm      1 i 2 Księga Samuela

                      1-2 Krl      1 i 2 Księga Królewska

                      1-2 Krn      1 i 2 Księga Kronik

                         Ezd         Księgi Ezdrasza

                          Ne          Nehemiasza

                          Tb          Księga Tobiasza

                          Jdt          Księga Judyty

                          Est         Księga Estery

                     1-2 Mch     1 i 2 Księga Machabejska

 

b) Księgi dydaktyczne (mądrościowe)

                          Hi          Hioba

                          Ps          Psalmy

                         Prz         Przysłów

                         Pnp        Pieśń nad Pieśniami

                         Koh         Koheleta [Eklezjasty, Kaznodziei]

                         Mdr        Mądrości

                         Syr         Mądrości Syracha [Mądrość Syracydesa]

c) Księgi prorockie

Prorocy więksi

                           Iz          Księga Izajasza

                           Jr          Księga Jeremiasza

                         Lm         Księga Lamentacji

                          Ba          Księga Barucha

                          Ez          Księga Ezechiela

                          Dn         Daniela

12 proroków mniejszych

                          Oz          Księga Ozeasza

                           Jl           Księga Joela

                         Am         Księga Amosa

                          Ab         Księga Abdiasza

                         Jon         Księga Jonasza

                          Mi          Księga Micheasza

                          Na          Księga Nahuma

                          Ha          Księga Habakuka

                          So          Księga Sofoniasza

                          Ag         Księga Aggeusza

                          Za          Księga Zachariasza

                          Ml          Księga Malachiasza

Nowy Testament

a) Księgi historyczne

                          Mt          Ewangelia św. Mateusza

                         Mk         Ewangelia św. Marka

                          Łk          Ewangelia św. Łukasza

                           J           Ewangelia św. Jana                                                            

                          Dz          Dzieje Apostolskie

b) Księgi dydaktyczne (mądrościowe)

Listy św. Pawła

                          Rz          List do Rzymian

                      1-2 Kor      1 i 2 List do Koryntian

                          Ga          List do Galatów

                          Ef          List do Efezjan

                         Flp         List do Filipian

                         Kol         List do Kolosan

                      1-2 Tes      1 List do Tesaloniczan

                      1-2 Tm      1 i 2 List do Tymoteusza

                          Tt          List do Tytusa

                         Flm         List do Filemona

Listy powszechne (katolickie)

                         Hbr         List do Hebrajczyków

                          Jk          List św. Jakuba

                        1-2 P        1 i 2 List św. Piotra

                        1-3 J        1, 2 i 3 List św. Jana

                         Jud         List św. Judy

c) Księga prorocka

                          Ap         Apokalipsa św. Jana

 

Zasady interpretacji tekstu (nie tylko biblijnego):

  • Uważnie przeczytać tekst (minimum dwa razy).
  • Wszystkie istotne słowa i pojęcia muszą być zrozumiałe (słownik!).
  • Określić gatunek literacki i styl.
  • Kiedy i gdzie powstał tekst?
  • Kim był autor i do kogo pisał?
  • Zrozumienie symboli jakie występują w tekście.

Kluczem do zrozumienia Biblii jest szukanie znaczenia, jakie autor natchniony – w określonych warunkach swojego czasu i kultury – zamierzał wyrazić i wyraził za pomocą środków literackich używanych w jego czasach.

Obecni na Forum

Odwiedza nas 59 gości oraz 0 użytkowników.

Back to top